Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) zoekt kandidaten voor de GMR!

11 april 2019

De verkiezingscommissie roept mensen op om zich verkiesbaar te stellen als kandidaat-lid voor de GMR vanaf het nieuwe schooljaar 2019-2020. 

Binnen de GMR is door natuurlijk verloop en de reguliere verkiezingscyclus ruimte voor nieuwe (aspirant-)leden vanuit personeel en ouders van Plateau IKC. De GMR is op zoek naar mensen:
- Die medezeggenschap een warm hart toedragen
- Die breed georiënteerd zijn
- Die positief kritisch zijn
- Die tijd willen vrijmaken en commitment willen aangaan
- En vooral het kind centraal willen stellen

Plateau Integrale Kindcentra en medezeggenschap
Stichting Plateau Integrale Kindcentra (kortweg Plateau) wil goed onderwijs geven aan kinderen in een veilige en goed ingerichte omgeving, door bekwame en betrokken medewerkers. Daartoe heeft Plateau onder andere medezeggenschap op verschillende niveaus georganiseerd. De GMR helpt Plateau -net als de medezeggenschapsraad (MR) op een kindcentrummet het uitvoeren en nastreven van bovenstaande visie en missie. Ieder kindcentrum heeft naast een MR een ondernemingsraad (OR) en een centrale oudercommissie (COC). Deze functioneren specifiek binnen het kinderopvanggedeelte.
Daarnaast is er een Raad van Toezicht (RvT), zij het met een andere functie, maar wel een die minimaal twee keer per jaar overleg heeft met de GMR. Zie voor meer informatie m.b.t. medezeggenschap binnen Plateau: https://plateau-assen.nl/plateau/medezeggenschap.html

Taken GMR
De GMR heeft als taak het voorgenomen beleid en de daarbij horende voorgenomen besluiten van Plateau te toetsen. Dit betreft het algemene beleid voor de gehele Plateau-organisatie of voor minimaal 2 scholen. Dit wil zij doen op een opbouwende, kritische en proactieve wijze door middel van constructief overleg en goede communicatie met o.a. de directeur-bestuurder van Plateau.
In het GMR-reglement en de Wet medezeggenschap Scholen (WMS) staan de onderwerpen vermeld die voorgelegd moeten worden aan de GMR of waarin de GMR initiatief mag nemen. De ouder- en personeelsgeleding hebben instemming- en adviesrechten conform de WMS. Onderwerpen waar de GMR o.a. mee te maken krijgen zijn : formatie, begroting, verzelfstandiging, scholing personeel, voor- en naschoolse opvang en huisvesting. Ook heeft de GMR een taak in het bevorderen van onderling overleg en gelijke behandeling. 

Samenstelling GMR
De GMR bestaat uit een afvaardiging van ouders van kinderen en personeelsleden vanuit de scholen van Plateau. De GMR bestaat uit tien leden: Vijf personeelsleden en vijf ouders. Daarnaast heeft de GMR een onafhankelijke notulist. De GMR-leden worden voor 3 jaar gekozen door de leden van de verschillende MR-en.

Overleggen
De GMR overlegt ca. één keer per maand en binnen dit overleg is er een gedeelte ingeruimd met de directeur-bestuurder van Plateau.
Tijdens dit overleg worden diverse vergaderstukken besproken en is er ruimte om informatie te vragen en/of te krijgen. Alle vergaderingen van de GMR zijn in principe openbaar en vinden plaats in MFA Kloosterveen. De vastgestelde GMR-notulen zijn openbaar in te zien op https://plateau-assen.nl/plateau/documentengmr.html

Compensatie GMR-leden
Personeelsleden worden gecompenseerd via uren binnen het taakbeleid. Hier staat 60 uur voor. Indien het personeelslid gelijktijdig ook in de MR zit, komt het in totaal op 100 uur. Aan ouders wordt een financiële vrijwilligersvergoeding toegekend van €35,- per vergadering. Tevens wordt aan elke GMR-lid een iPad ter beschikking gesteld en vinden de overleggen plaatst in een goed geoutilleerde ruimte van MFA Kloosterveen. http://mfakloosterveste.multifunctionele-accommodaties.nl/Contact.aspx

Wie kan zich kandidaat stellen?
Alle personeelsleden die werkzaam zijn op een school van Plateau, m.u.v. directieleden/MT-leden en leden van de RvT, en alle ouders die een kind op een school van Plateau hebben, kunnen zich verkiesbaar stellen. U hoeft geen MR-lid te zijn, maar dit mag overigens wel. Het lidmaatschap eindigt na afloop van de zittingstermijn, waarna je je herverkiesbaar kunt stellen, of indien de ouder geen kind meer heeft op een school van Plateau. Voor leden binnen het dagelijks bestuur (DB) van de GMR geldt een andere regeling, dit om continuïteit in bepaalde gevallen te kunnen waarborgen. Binnen het DB zit een voorzitter, vice-voorzitter en secretaris.
Van de GMR-leden wordt verwacht dat zij zich inzetten voor een kwalitatief goede en zinvolle medezeggenschap ten aanzien van het bovenschools beleid. Dit betekent deelname aan 7 à 8 vergaderingen per jaar, welke plaatsvinden op maandagavond, en aan de daarbinnen gevormde projectgroepen/portefeuillehouders, alsmede van eventuele bijscholing en een jaarlijkse thema-avond.
Als GMR-lid doet u ervaring op met beleid en medezeggenschap op bestuurlijk niveau en kunt u een steentje bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Verkiezingen GMR
De kieslijst, bestaande uit alle kandidaat GMR-leden, zal kenbaar worden gemaakt aan de MR-leden van de scholen van Plateau. leder MR-lid uit de personeelsgeleding kan een stem uitbrengen op een personeelslid die op de kieslijst staat. leder MR-lid uit de oudergeleding kan een stem uitbrengen op een ouder die op de kieslijst staat. 

GMR-lid worden?
Indien u door het lezen van deze oproep gemotiveerd bent om u actief in te zetten voor de GMR en u voldoet aan de genoemde voorwaarden, dan kunt u zich verkiesbaar stellen en als kandidaat melden middels een korte motivatie. Uw motivatie helpt de MR-leden bij het uitbrengen van hun stem. Geeft u in deze motivatie (per mail) waarom u een meerwaarde denkt te zijn voor de GMR, of u zich verkiesbaar stelt voor de personeelsgeleding of voor de oudergeleding, en op welke school u werkt/kinderen heeft. Vermeld uw naam, adres, telefoonnummer en het emailadres waarop u te bereiken bent.
Deze motivatie per mail willen wij uiterlijk ma. 6 mei 2019 binnen hebben. Stuur deze naar het Stafbureau van Plateau IKC via het -emailadres secretariaat@plateauassen.nl met in het onderwerp Verkiezingscommissie GMR. Aanmeldingen die ná sluitingsdatum binnenkomen, zullen door de verkiezingscommissie als niet ontvangen beschouwd worden. V
anaf wo. 8 mei worden de motivaties naar de verschillende MR-en verstuurd. Waarna wij verwachten om eind mei de verkiezingsprocedure te kunnen afronden en de (aspirant-)leden te kunnen presenteren.
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de GMR via ons e-mailadres gmr.plateau@plateau-assen.nl

Bezwarencommissie
Met het instellen van een verkiezingsreglement is ook een bezwarencommissie aangewezen vanuit Plateau IKC. Indien u bezwaar wilt maken tegen de verkiezingsprocedure, dan kunt u uw bezwaar richten aan de directeur-bestuurder van Plateau IKC. De bezwarenprocedure staat vermeld in het verkiezingsreglement en kunt u opvragen bij de verkiezingscommissie.
Plateau IKC t.a.v. Verkiezingscommissie GMR
Laak 1
9406 HX ASSEN
info@plateau-assen.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.